ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Борино (98-102)

Дата на публикуване на обявата: 17-06-2016

Заповеди №98-102 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина - Обекти №1605-1, 1605-2, 1605-3, 1605-4 и 1605-5.

Документация за участие    |    


Прекратяване - Открит конкурс - ДГС Борино (94)

Дата на публикуване на обявата: 15-06-2016

Заповед №94 за прекратяване на Открит конкурс за добив на стояща дървесина на корен - Обект №1611.

Документация за участие    |