ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 18-03-2013

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка – чрез покупка, на специализиран трактор – багер, и допълнително оборудване към него"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 11-03-2013

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Борино

Дата на публикуване на обявата: 11-03-2013

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение"

Документация за участие    |