ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Борино (210, 211, 212, 213)

Дата на публикуване на обявата: 13-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обекти №№ 1707, 1708, 1709, 1710

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Борино (214)

Дата на публикуване на обявата: 13-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1708

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Борино (178)

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на сортименти по БДС, издоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обекти №1701, №1702, №1703, №1704, №1705, №1706

Документация за участие    |