ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ХАЙДУШКИ ДОЛ” – ДГС - БОРИНО

 

Държавно горско стопанство – Борино стопанисва един горски разсадник – държавна собственост – „Хайдушки дол”, разположен в отдел 70 „1”-„4”, ГТУ „Изворски”, при надморска височина 1100 м., върху площ от 84,339 дка. Преди да се обособи през 70-те години в един разсадник, на територията на стопанството са съществували два по – малки горски разсадника с обща площ 185 дка, в които през годините са произвеждани до 20 милиона броя фиданки. Сегашния си вид разсадника придобива след прекарване на дъждовална напоителна система през 1986 година, за нуждите на която са построени два водоема. Основното производство в разсадника е от иглолистни дървесни видове, с които се залесява в района: обикновен смърч, бял и черен бор, бяла мура, зелена дугласка, атласки кедър. От широколистните се произвеждат в малки количества фиданки от обикновен бук, зимен дъб, офика, сребролистна липа, бреза и горскоплодни. От храстовите видове са застъпени птиче грозде, люляк, арония и др. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. През последните години основни потребители на посадъчен материал са държавните горски и ловни стопанства от област Смолян, частни физически и юридически лица. Насоките на развитие през следващите години на горски разсадник „Хайдушки дол” са: интегрирано управление за постигане на устойчиво икономическо развитие, обезпечаване на производството на фиданки за залесяване както за собствени нужди така и за съседните стопанства, увеличаване на броя на пикирани фиданки за коледни елхи, създаване на традиции за производство на фиданки за коледни елхи със затворена коренова система в предвид търсенето на пазара, увеличаване на производството на храстови и дървесни декоративни видове за озеленяване. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.
Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Борино, с.Борино, ул. „Родопи” № 20, тел. 03042/21/86, е-mail: dgsborino@ucdp-smolian.com, или на място в разсадника.