ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Борино


Контакти :

ТП „ДГС-БОРИНО"
с.Борино
п.к. 4824
ул."Родопи"№20
община Борино
област Смолян,
телефон: 03042/21-89
03042/21-86
факс:03042/26-63
email:
dgsborino@ucdp-smolian.comПодаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Държавно горско стопанство „Борино" се намира в средната част на Западните Родопи, обхваща части от горските масиви на Виденишкия дял на Западните Родопи и неговите понижения към долината на река Въча, и носи името на с.Борино, община Борино, област Смолян, където се намира и седалището му.
Общата площ на ТП „ДГС-Борино" е 13062,7 хектара, от която 11878,6 хектара са иглолистни гори. Територията на ТП „ДГС-Борино" включва землищата на с.Борино, с.Буйново, с.Ягодина, с.Кожари и с.Чала.
Стопанството граничи: с ДГСДоспат", ДЛС „Широка поляна", ДЛС „Извора", ДГС „Девин", ДГС „Триград", и на юг - с държавната граница с Република Гърция.
Преобладаващите надморски височини на територията на стопанството са от 1300 до 1600 м. Най-малката надморска височина е в м.Тешел - 850 м., а най-високата - връх Картала 1801,8 м. Превишението между най-ниската и най-високата точка на стопанството е 950 м., което характеризира релефа като планински и обуславя разнообразието на горскодървесни, храстови и тревни видове в района.